Politiikka http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/132117/all Tue, 22 Jan 2019 20:46:44 +0200 fi Kansanliikkeiden Kaivoslaki NYT kansalaisaloite julki http://mikafljt.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268218-kansanliikkeiden-kaivoslaki-nyt-kansalaisaloite-julki <p>&nbsp;</p> <p><a class="td-modal-image" href="https://d2ht4nmib7jvhw.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/757/2019/01/22201358/kaivoslakinyt.jpg"><img alt="" height="325" src="https://crop.kaleva.fi/44wrLZBz2Bbfo29rocpnmVHi9FI=/696x325/smart/https%3A//d2ht4nmib7jvhw.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/757/2019/01/22201358/kaivoslakinyt.jpg" title="Kaivoslaki NYT" width="696" /></a></p> <p>Aloite tarkemmin ja mahdollisuus allekirjoitukseen virallisessa eduskunnan kansalaisaloite palvelussa: <a href="https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3795" title="https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3795">https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3795</a> Lisätietoja ja aloite allekirjoitettavaksi: <a href="http://www.kaivoslakinyt.fi/" title="http://www.kaivoslakinyt.fi/">http://www.kaivoslakinyt.fi/</a></p> <p><strong>Kansanliikkeiden Kaivoslaki NYT kansalaisaloite julki&nbsp;</strong></p> <p>Tänään eri facebookin somefoorumit ovat antaneet viestiä, että vihdoinkin pitkään eri Suomen alueilla toivottu kaivoslain uudistaminen alkaisi kattavan kansalaisaloitteen kautta.</p> <p>Kaivoslaki Nyt -kansalaisaloite on kokonaisvaltainen aloite, mikä tähtää kaivoslain uudistamiseen eduskunnassa. Alla olevassa listassa on joitakin tavoitteita listattuna (luettavissa kansalaisaloitteesta ja heidän facebook ryhmänsä seinältä).</p> <p>Kansalaisaloitteen taustalla on useita Suomen kaivoskampanjoita: mm.&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/heinavesipro/">Pro Heinävesi</a>,&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/prokuusamo/">Pro Kuusamo</a>,&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/proyllas/">Pro Ylläs</a>,&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/Pro-Tuusniemi-564241070694450/?__nodl">Pro Tuusniemi</a>,&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/osikonmaki/">Pro Osikonmäki</a>,&nbsp;<a href="https://web.facebook.com/hannukaisenkaivos/?_rdc=1&amp;_rdr">Ylläs ilman kaivoksia</a>&nbsp;sekä&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/Viiankiaapa/">Viiankiaapa</a>&ndash; ja&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/EiKaivostaKaapelinkulmalle/">Pelastetaan Kaapelinkulma</a>&nbsp;-liikkeet.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aloitteessa on useita tärkeitä tavoitteita:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset</strong>&nbsp;</p> <p><strong>1.</strong>&nbsp;Tässä laissa tarkoitetut kaivosmineraalit ovat valtion omistuksessa ja valtio hallinnoi niiden käyttöä koskevia lupia. &nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>2.</strong>&nbsp;Kaikki tähän lakiin tehtävät muutokset tulevat voimaan myös vireillä olevissa luvissa ja käynnissä olevissa kaivoshankkeissa erikseen määriteltyjen siirtymäaikojen kuluessa.&nbsp;</p> <p><strong>3.</strong>&nbsp;Uuden kaivoslain myötä vaihdetaan lupaviranomaistaho, joka käsittelee kaivoslakiin kuuluvat luvat (4 &sect;). Uuden tahon toiminnan lähtökohtana toimii uuden kaivoslain lähtökohdat. &nbsp;Kaivosviranomainen on lakiuudistuksen myötä &nbsp;(ympäristönsuojelulain mukainen 21 pykälän mukainen) lupa- ja valvontaviranomainen.&nbsp;</p> <p><strong>4.</strong>&nbsp;Malminetsintä vaatii maanomistajan ja kunnan hyväksynnän (7-9 &sect;)&nbsp;</p> <p><strong>5.</strong>&nbsp;Kaivoslupaa hakevien ja kaivostoimintaa harjoittavien yhtiöiden tietojen tulee olla julkisia (12&sect;)&nbsp;</p> <p><strong>6.</strong>&nbsp;Malminetsinnän tulokset tulee olla julkisia heti niiden tultua ilmi, viranomaisella on velvollisuus valvoa näytteiden ottoa ja ottaa omia näytteitä. (14 &sect;)&nbsp;</p> <p><strong>7.</strong>&nbsp;Kaikille maanomistajille tulee ilmoittaa henkilökohtaisesti malminetsintälupahakemuksen jättämisestä. (40 &sect;)&nbsp;</p> <p><strong>8.</strong>&nbsp;Varauskäytäntöä muokataan (32&thinsp;&sect;, 44 &sect;)&nbsp;</p> <p><strong>9.</strong>&nbsp;Karenssi: samaan esiintymään ei voi heti hakea uutta malminetsintälupaa, jos alueella oleva kunta on päättänyt olla kannattamatta kaivossuunnitelmia alueellaan. (34&sect;)&nbsp;</p> <p><strong>10.</strong>&nbsp;Malminetsintään ja kaivoslupaan liittyviin kaivoslain alaisiin lupaprosesseihin lisätään luvan myöntämisen edellytykseksi hyöty/haitta -selvitys. (34 &sect;, 45 &sect;, 47 &sect; ja 62 &nbsp;&sect;)&nbsp;</p> <p><strong>11.</strong>&nbsp;Malminetsinnästä ja kaivostoiminnasta aiheutuvat vahingot korvataan oikeudenmukaisemmin. (Luvun 9 pykäliin tehdyt muutokset)&nbsp;</p> <p><strong>12.</strong>&nbsp;Enemmistö malminetsintäalueen maanomistajista täytyy puoltaa hankkeen lupia, jotta ne voidaan myöntää (46 &sect;)&nbsp;</p> <p><strong>13.</strong>&nbsp;Asbestiin liittyvä kaivostoiminta kielletään: kaivoslupaa ei voida myöntää sellaiselle kaivannaistoiminnalle, jonka sivutuotteena syntyisi asbestia. (47 &sect;)&nbsp;</p> <p><strong>14.</strong>&nbsp;Kaivosluvan myöntämisen edellytys on, että kaivoslain ja muun lainsäädännön mukaiset luvat kaivostoiminnalle, kuten ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupa on myönnetty kaivoshankkeelle.(47 &sect;)&nbsp;</p> <p><strong>15.</strong>&nbsp;Luontoarvoiltaan korvaamattomat alueet, kuten kansallispuistot ja Natura-direktiivin mukaiset alueet ja muut luonnonsuojelualueet pidetään lähtökohtaisesti kaivostoiminnan ulkopuolella. Malminetsintä- ja kullanhuuhdontalupaa ei saa myöntää luonnonsuojelulain 10&sect;:n mukaisille luonnonsuojelualueille ja 64 &sect;:n mukaisille Natura 2000 -verkoston alueille tai edellä mainittujen alueiden vaikutusalueelle niin, että alueiden perustana olevat luonnonsuojeluarvot vaarantuvat heikentyä/ ovat vaarassa heikentyä. &nbsp;(46&thinsp;&sect;)&nbsp;</p> <p><strong>16.</strong>&nbsp;Lupien määräaikaisuutta lyhennetään (Malminetsintäluvan määräaikaisuus 60 &sect;) &nbsp;(Kaivosluvan määräaikaisuus 62&thinsp;&sect;)&nbsp;</p> <p><strong>17.</strong>&nbsp;Toiminnanharjoittaja ei voi siirtää kaivostoimintaan liittyviä lupia toiselle toiminnanharjoittajalle. Jos toiminnanharjoittaja vaihtuu, tulee uuden toiminnanharjoittajan hakea toiminnalleen lupaa sille toiminnalle, joka hankkeessa on toiminnanharjoittan vaihtumisen hetkellä käynnissä. &nbsp;(73&thinsp;&sect;)&nbsp;</p> <p><strong>18.</strong>&nbsp;Kaivoslakia täsmennetään lisäksi siten, että kuntien maankäytölliset strategiat ja muiden elinkeinojen kehittäminen otetaan paremmin huomioon kaivoslain alaisissa lupahakemuksissa ja lupaharkinnoissa. (47 &sect;)&nbsp;</p> <p><strong>19.</strong>&nbsp;Kaivostoiminnan harjoittajalle määritetään louhintamääriin perustuva korvaus sekä kaivosmineraalien laskettuun arvoon perustuva vero (Luku 9)&nbsp;</p> <p><strong>20.</strong>&nbsp;Toiminnanharjoittajat velvoitetaan suorittamaan riittävät vakuudet ja toiminnanharjoittajille asetetaan riittävät korvausvelvollisuudet ympäristövahingoista ja jälkitöistä. Konkurssitilanteita varten perustetaan erillinen konkurssirahasto, jonka hallinnoinnista vastaa ympäristöministeriö. (100 &sect;, 108 &sect;)&nbsp;</p> <p><strong>21.</strong>&nbsp;Hallituksen pitää valmistella tämän aloitteen rinnalla kaivos- ja muiden vastaavien ympäristöriskejä sisältävien alojen yritysten konkurssitilanteiden varalle konkurssirahasto sekä ympäristövahinkojen rahasto, jonne kaivostoimintaa harjoittavat yritykset maksavat valtioneuvoston asetuksella määritettävää vuotuista maksua. Louhintamääriin perustuva louhintakorvaus ja kaivosmineraalivero kohdistetaan ympäristövahinkojen rahastolle. Ympäristöhaittojen rahastoa hallinnoi ympäristöministeriö. &nbsp;&nbsp;</p> <p><a href="https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3795">https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3795</a></p> <p>Lisätietoja ja aloite allekirjoitettavaksi:</p> <p><a href="http://www.kaivoslakinyt.fi/?fbclid=IwAR2ZygXN4UAXpjhX4RnGb9fO10-fyRqoTWX7D03gfodpciVAIN7MXZN91FQ" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">http://www.kaivoslakinyt.fi/</a></p> <p><a href="https://www.facebook.com/kaivoslakiNYT/">https://www.facebook.com/kaivoslakiNYT/</a></p> <p>Kansalaisaloitteen taustalla on useita Suomen kaivoskampanjoita:</p> <p>mm.&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/heinavesipro/">Pro Heinävesi</a>,&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/prokuusamo/">Pro Kuusamo</a>,&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/proyllas/">Pro Ylläs</a>,&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/Pro-Tuusniemi-564241070694450/?__nodl">Pro Tuusniemi</a>,&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/osikonmaki/">Pro Osikonmäki</a>,&nbsp;<a href="https://web.facebook.com/hannukaisenkaivos/?_rdc=1&amp;_rdr">Ylläs ilman kaivoksia</a>&nbsp;sekä&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/Viiankiaapa/">Viiankiaapa</a>&ndash; ja&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/EiKaivostaKaapelinkulmalle/">Pelastetaan Kaapelinkulma</a>&nbsp;-liikkeet.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

Aloite tarkemmin ja mahdollisuus allekirjoitukseen virallisessa eduskunnan kansalaisaloite palvelussa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3795 Lisätietoja ja aloite allekirjoitettavaksi: http://www.kaivoslakinyt.fi/

Kansanliikkeiden Kaivoslaki NYT kansalaisaloite julki 

Tänään eri facebookin somefoorumit ovat antaneet viestiä, että vihdoinkin pitkään eri Suomen alueilla toivottu kaivoslain uudistaminen alkaisi kattavan kansalaisaloitteen kautta.

Kaivoslaki Nyt -kansalaisaloite on kokonaisvaltainen aloite, mikä tähtää kaivoslain uudistamiseen eduskunnassa. Alla olevassa listassa on joitakin tavoitteita listattuna (luettavissa kansalaisaloitteesta ja heidän facebook ryhmänsä seinältä).

Kansalaisaloitteen taustalla on useita Suomen kaivoskampanjoita: mm. Pro HeinävesiPro KuusamoPro YlläsPro TuusniemiPro OsikonmäkiYlläs ilman kaivoksia sekä Viiankiaapa– ja Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeet.

 

Aloitteessa on useita tärkeitä tavoitteita:

 

Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset 

1. Tässä laissa tarkoitetut kaivosmineraalit ovat valtion omistuksessa ja valtio hallinnoi niiden käyttöä koskevia lupia.   

2. Kaikki tähän lakiin tehtävät muutokset tulevat voimaan myös vireillä olevissa luvissa ja käynnissä olevissa kaivoshankkeissa erikseen määriteltyjen siirtymäaikojen kuluessa. 

3. Uuden kaivoslain myötä vaihdetaan lupaviranomaistaho, joka käsittelee kaivoslakiin kuuluvat luvat (4 §). Uuden tahon toiminnan lähtökohtana toimii uuden kaivoslain lähtökohdat.  Kaivosviranomainen on lakiuudistuksen myötä  (ympäristönsuojelulain mukainen 21 pykälän mukainen) lupa- ja valvontaviranomainen. 

4. Malminetsintä vaatii maanomistajan ja kunnan hyväksynnän (7-9 §) 

5. Kaivoslupaa hakevien ja kaivostoimintaa harjoittavien yhtiöiden tietojen tulee olla julkisia (12§) 

6. Malminetsinnän tulokset tulee olla julkisia heti niiden tultua ilmi, viranomaisella on velvollisuus valvoa näytteiden ottoa ja ottaa omia näytteitä. (14 §) 

7. Kaikille maanomistajille tulee ilmoittaa henkilökohtaisesti malminetsintälupahakemuksen jättämisestä. (40 §) 

8. Varauskäytäntöä muokataan (32 §, 44 §) 

9. Karenssi: samaan esiintymään ei voi heti hakea uutta malminetsintälupaa, jos alueella oleva kunta on päättänyt olla kannattamatta kaivossuunnitelmia alueellaan. (34§) 

10. Malminetsintään ja kaivoslupaan liittyviin kaivoslain alaisiin lupaprosesseihin lisätään luvan myöntämisen edellytykseksi hyöty/haitta -selvitys. (34 §, 45 §, 47 § ja 62  §) 

11. Malminetsinnästä ja kaivostoiminnasta aiheutuvat vahingot korvataan oikeudenmukaisemmin. (Luvun 9 pykäliin tehdyt muutokset) 

12. Enemmistö malminetsintäalueen maanomistajista täytyy puoltaa hankkeen lupia, jotta ne voidaan myöntää (46 §) 

13. Asbestiin liittyvä kaivostoiminta kielletään: kaivoslupaa ei voida myöntää sellaiselle kaivannaistoiminnalle, jonka sivutuotteena syntyisi asbestia. (47 §) 

14. Kaivosluvan myöntämisen edellytys on, että kaivoslain ja muun lainsäädännön mukaiset luvat kaivostoiminnalle, kuten ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupa on myönnetty kaivoshankkeelle.(47 §) 

15. Luontoarvoiltaan korvaamattomat alueet, kuten kansallispuistot ja Natura-direktiivin mukaiset alueet ja muut luonnonsuojelualueet pidetään lähtökohtaisesti kaivostoiminnan ulkopuolella. Malminetsintä- ja kullanhuuhdontalupaa ei saa myöntää luonnonsuojelulain 10§:n mukaisille luonnonsuojelualueille ja 64 §:n mukaisille Natura 2000 -verkoston alueille tai edellä mainittujen alueiden vaikutusalueelle niin, että alueiden perustana olevat luonnonsuojeluarvot vaarantuvat heikentyä/ ovat vaarassa heikentyä.  (46 §) 

16. Lupien määräaikaisuutta lyhennetään (Malminetsintäluvan määräaikaisuus 60 §)  (Kaivosluvan määräaikaisuus 62 §) 

17. Toiminnanharjoittaja ei voi siirtää kaivostoimintaan liittyviä lupia toiselle toiminnanharjoittajalle. Jos toiminnanharjoittaja vaihtuu, tulee uuden toiminnanharjoittajan hakea toiminnalleen lupaa sille toiminnalle, joka hankkeessa on toiminnanharjoittan vaihtumisen hetkellä käynnissä.  (73 §) 

18. Kaivoslakia täsmennetään lisäksi siten, että kuntien maankäytölliset strategiat ja muiden elinkeinojen kehittäminen otetaan paremmin huomioon kaivoslain alaisissa lupahakemuksissa ja lupaharkinnoissa. (47 §) 

19. Kaivostoiminnan harjoittajalle määritetään louhintamääriin perustuva korvaus sekä kaivosmineraalien laskettuun arvoon perustuva vero (Luku 9) 

20. Toiminnanharjoittajat velvoitetaan suorittamaan riittävät vakuudet ja toiminnanharjoittajille asetetaan riittävät korvausvelvollisuudet ympäristövahingoista ja jälkitöistä. Konkurssitilanteita varten perustetaan erillinen konkurssirahasto, jonka hallinnoinnista vastaa ympäristöministeriö. (100 §, 108 §) 

21. Hallituksen pitää valmistella tämän aloitteen rinnalla kaivos- ja muiden vastaavien ympäristöriskejä sisältävien alojen yritysten konkurssitilanteiden varalle konkurssirahasto sekä ympäristövahinkojen rahasto, jonne kaivostoimintaa harjoittavat yritykset maksavat valtioneuvoston asetuksella määritettävää vuotuista maksua. Louhintamääriin perustuva louhintakorvaus ja kaivosmineraalivero kohdistetaan ympäristövahinkojen rahastolle. Ympäristöhaittojen rahastoa hallinnoi ympäristöministeriö.   

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3795

Lisätietoja ja aloite allekirjoitettavaksi:

http://www.kaivoslakinyt.fi/

https://www.facebook.com/kaivoslakiNYT/

Kansalaisaloitteen taustalla on useita Suomen kaivoskampanjoita:

mm. Pro HeinävesiPro KuusamoPro YlläsPro TuusniemiPro OsikonmäkiYlläs ilman kaivoksia sekä Viiankiaapa– ja Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeet.

]]>
3 http://mikafljt.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268218-kansanliikkeiden-kaivoslaki-nyt-kansalaisaloite-julki#comments kaivos Kaivoslaki Perusoikeudet Politiikka Ympäristö Tue, 22 Jan 2019 18:46:44 +0000 Mika Flöjt http://mikafljt.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268218-kansanliikkeiden-kaivoslaki-nyt-kansalaisaloite-julki
Lapsia kannattaa opettaa järkevään rahankäyttöön jo kotona http://tuomaskoivuniemi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268214-lapsia-kannattaa-opettaa-jarkevaan-rahankayttoon-jo-kotona <p>Rahoitusmaailma on verkkoajan myötä kokenut rajun muutoksen, kun perinteisten pankkien ohella laina- ja luottoliiketoimintaan ovat tulleet mukaan erilaiset pikavippi- ja vertaislainayhtiöt. Pikavipit ovat olleet varsinkin nuorten suosiossa, koska niitä on voinut ottaa kännykkäviesteillä tai verkkosivuilta. Vippirahalla on usein rahoitettu nopeita ja huuruisia kulutuspäätöksiä - vaateostoksia tai baari- ja bileiltoja.</p><p>Valitettavasti näiden pikalainojen ottajat eivät ole huomanneet lainojen &rdquo;pikkupränttiä&rdquo; eli jopa kymmenien prosenttien korkoja tai laskeneet sitä, pystyvätkö he pienillä tuloillaan maksamaan satojen tai tuhansien eurojen vippejä pois. Kun pikavelka on sitten tullut maksettavaksi, eikä sen hoitamiseksi ole löytynyt rahaa, on velanmaksu kuitattu uudella pikalainalla. Velkakierre on ollut valmis. Se on voinut johtaa ikäviin luottotietomerkintöihin.</p><p>Lainsäädännöllä voidaan suitsia pikavippiyritysten ottamia korkoja ja voittoja. Eräs <a href="http://www.kauhajoki-lehti.fi/kauhajoki-lehti/uutiset/19033.html">pankkimies on esittänyt nuorten talousosaamisen koulutuksen lisäämistä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa</a> (Kauhajoki-lehti 13.12.2018). Lasten ja nuorten talousosaamisen opettaminen ei ole ensisijaisesti koulun tai yhteiskunnan tehtävä. Äitien ja isien kannattaa opettaa lapsia jo kotona järkevään rahankäyttöön ja säästämiseen. Kotona voidaan sopiva vaikka pienistä askareista ja kotitöistä maksettavista palkkioista, joista kertyvät rahat laitetaan säästöön tai joita voi kerätä lompakkoon talteen jotain lapsen mielimää ostosta varten.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Rahoitusmaailma on verkkoajan myötä kokenut rajun muutoksen, kun perinteisten pankkien ohella laina- ja luottoliiketoimintaan ovat tulleet mukaan erilaiset pikavippi- ja vertaislainayhtiöt. Pikavipit ovat olleet varsinkin nuorten suosiossa, koska niitä on voinut ottaa kännykkäviesteillä tai verkkosivuilta. Vippirahalla on usein rahoitettu nopeita ja huuruisia kulutuspäätöksiä - vaateostoksia tai baari- ja bileiltoja.

Valitettavasti näiden pikalainojen ottajat eivät ole huomanneet lainojen ”pikkupränttiä” eli jopa kymmenien prosenttien korkoja tai laskeneet sitä, pystyvätkö he pienillä tuloillaan maksamaan satojen tai tuhansien eurojen vippejä pois. Kun pikavelka on sitten tullut maksettavaksi, eikä sen hoitamiseksi ole löytynyt rahaa, on velanmaksu kuitattu uudella pikalainalla. Velkakierre on ollut valmis. Se on voinut johtaa ikäviin luottotietomerkintöihin.

Lainsäädännöllä voidaan suitsia pikavippiyritysten ottamia korkoja ja voittoja. Eräs pankkimies on esittänyt nuorten talousosaamisen koulutuksen lisäämistä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa (Kauhajoki-lehti 13.12.2018). Lasten ja nuorten talousosaamisen opettaminen ei ole ensisijaisesti koulun tai yhteiskunnan tehtävä. Äitien ja isien kannattaa opettaa lapsia jo kotona järkevään rahankäyttöön ja säästämiseen. Kotona voidaan sopiva vaikka pienistä askareista ja kotitöistä maksettavista palkkioista, joista kertyvät rahat laitetaan säästöön tai joita voi kerätä lompakkoon talteen jotain lapsen mielimää ostosta varten.

]]>
5 http://tuomaskoivuniemi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268214-lapsia-kannattaa-opettaa-jarkevaan-rahankayttoon-jo-kotona#comments Lapset Perhe Politiikka Raha Talous Tue, 22 Jan 2019 17:43:16 +0000 Tuomas Koivuniemi http://tuomaskoivuniemi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268214-lapsia-kannattaa-opettaa-jarkevaan-rahankayttoon-jo-kotona
Ville Niinistön julkisuustemppu http://jennitamminen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268195-ville-niiniston-julkisuustemppu <p>Vihreiden ex-puheenjohtaja Ville Niinistö käynnisti tänään virallisesti eurovaalien komissaaripelin&nbsp;<a href="https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/269909-ville-niinisto-teki-paatoksensa-lahtee-ehdolle-eurovaaleihin">asettumalla Suomen komissaariehdokkaaksi.&nbsp;</a>Samalla Niinistö vaati muiden puolueiden komissaariehdokkaita esiin.</p><p>Perinteisesti Suomen komissaariehdokas on tullut suurimmasta puolueesta. Sen vuoksi katseet komissaaripohdinnoissa ovat keskittyneet gallupjohtaja sdp:n ja gallupkakkosen kokoomuksen suuntaan. Luontevat nimet näistä puolueista komissaarispekulaatioissa ovat demareista olleet Jutta Urpilainen ja Miapetra Kumpula-Natri sekä kokoomuksesta Alexander Stubb.</p><p>Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto myönsikin, että vihreät haastaa vakiintuneen käytännön, jossa komissaari tulee suurimmasta puolueesta.</p><p>Onkin mahdotonta kuvitella, että eduskuntavaalien 2019 suurin puolue &ndash; joka todennäköisesti on sdp tai kokoomus &ndash; luovuttaisi noin vain komissaaripaikan vihreille.</p><p>&rdquo;Kun hallitusta muodostetaan, niin siinä joudutaan sopimaan monista eri toimista. Samaan aikaan Euroopan tasolla komission pitää olla poliittisesti edustava niistä ryhmistä, joita jäsenmaista on tullut. En pitäisi mahdottomana &ndash; eikä siitä ole mitään sääntöä, että mistä puolueesta komissaari tulee &ndash; tarjota vihreää vaihtoehtoa Suomen komissaariksi. Halutaan haastaa se asetelma&rdquo;, Pekka Haavisto sanoi tiedotustilaisuudessa.</p><p>Niinistön esiintyminen julkisuudessa etenkin syksyllä 2018 herätti kysymyksiä siitä, olisiko Niinistöllä edelleen haluja puolueensa keulakuvaksi. Niinistö sai myös ihmettelyä osakseen kritisoituaan julkisesti vihreiden silloista puheenjohtajaa Touko Aaltoa. Sittemmin Aalto astui sivuun puolueen johdosta ja vihreiden &rdquo;pätkäpuheenjohtajaksi&rdquo; valittiin Pekka Haavisto. Mikäli Niinistö olisi tuossa tilanteessa pyrkinyt uudelleen puolueen johtoon, se olisi näyttänyt julkisuudessa vähemmän mairittelevalta. Samaan aikaan Niinistö joutui luopumaan puheenjohtajuudesta puolueen sääntöjen vuoksi tilanteessa, jossa hän oli saanut kannatuksen hyvään nousuun.</p><p>Komissaariehdokkuus tarjoaa Niinistölle mahdollisuuden esiintyä paljon omilla kasvoillaan puolueensa &rdquo;kärkiehdokkaana&rdquo;. Samalla hän pääsee vapaasti linjaamaan eri kysymyksiä julkisuudessa.</p><p>Niinistö myös tarjosi tänään tiedotustilaisuudessaan apuaan vihreille mahdollisissa tulevissa hallitusneuvotteluissa. Pekka Haavisto sanoi luottavansa konkareiden tausta-apuun, jos ja kun puolueelle on tulossa uusia kansanedustajakasvoja.</p><p>Haavisto sanoi myös, että asetelma vihreiden kannalta on nyt hyvä sekä eduskunta- että eurovaaleissa.</p><p>Niinistön komissaarivetoa voi pitää pelkkänä julkisuustemppuna, jonka tarkoituksena on vain ja ainoastaan varmistaa vihreille ja Niinistölle itselleen hyvä tulos eurovaaleissa. Komissaarin paikalle ei Niinistöllä liene asiaa.</p><p>Niinistön voi olettaa pärjäävän itse eurovaaleissa oikein hyvin. Politico-lehti<a href="https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/269561-uusi-ennuste-suomelle-politico-punavihrea-voitto-eurovaaleissa">&nbsp;ennustaa vihreille kahta paikkaa</a>, kun puolueella nyt on yksi meppi. Niinistö sanoi tänään vihreiden hakevan kevään eurovaaleissa &rdquo;vähintään kahta&rdquo; mepin paikkaa. Haavisto myhäili tyytyväisenä Uuden Suomen kysyessä häneltä, onko kolmaskin paikka mahdollinen vihreille Niinistön ehdokkuuden myötä.</p><p>Toisaalta Niinistön temppu voi myös sähköistää uinuvaa komissaarikisaa. Saako hän muiden puolueiden piileskelevät komissaariehdokkaat julkisuuteen? Se voisi olla hyväkin asia.</p> Vihreiden ex-puheenjohtaja Ville Niinistö käynnisti tänään virallisesti eurovaalien komissaaripelin asettumalla Suomen komissaariehdokkaaksi. Samalla Niinistö vaati muiden puolueiden komissaariehdokkaita esiin.

Perinteisesti Suomen komissaariehdokas on tullut suurimmasta puolueesta. Sen vuoksi katseet komissaaripohdinnoissa ovat keskittyneet gallupjohtaja sdp:n ja gallupkakkosen kokoomuksen suuntaan. Luontevat nimet näistä puolueista komissaarispekulaatioissa ovat demareista olleet Jutta Urpilainen ja Miapetra Kumpula-Natri sekä kokoomuksesta Alexander Stubb.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto myönsikin, että vihreät haastaa vakiintuneen käytännön, jossa komissaari tulee suurimmasta puolueesta.

Onkin mahdotonta kuvitella, että eduskuntavaalien 2019 suurin puolue – joka todennäköisesti on sdp tai kokoomus – luovuttaisi noin vain komissaaripaikan vihreille.

”Kun hallitusta muodostetaan, niin siinä joudutaan sopimaan monista eri toimista. Samaan aikaan Euroopan tasolla komission pitää olla poliittisesti edustava niistä ryhmistä, joita jäsenmaista on tullut. En pitäisi mahdottomana – eikä siitä ole mitään sääntöä, että mistä puolueesta komissaari tulee – tarjota vihreää vaihtoehtoa Suomen komissaariksi. Halutaan haastaa se asetelma”, Pekka Haavisto sanoi tiedotustilaisuudessa.

Niinistön esiintyminen julkisuudessa etenkin syksyllä 2018 herätti kysymyksiä siitä, olisiko Niinistöllä edelleen haluja puolueensa keulakuvaksi. Niinistö sai myös ihmettelyä osakseen kritisoituaan julkisesti vihreiden silloista puheenjohtajaa Touko Aaltoa. Sittemmin Aalto astui sivuun puolueen johdosta ja vihreiden ”pätkäpuheenjohtajaksi” valittiin Pekka Haavisto. Mikäli Niinistö olisi tuossa tilanteessa pyrkinyt uudelleen puolueen johtoon, se olisi näyttänyt julkisuudessa vähemmän mairittelevalta. Samaan aikaan Niinistö joutui luopumaan puheenjohtajuudesta puolueen sääntöjen vuoksi tilanteessa, jossa hän oli saanut kannatuksen hyvään nousuun.

Komissaariehdokkuus tarjoaa Niinistölle mahdollisuuden esiintyä paljon omilla kasvoillaan puolueensa ”kärkiehdokkaana”. Samalla hän pääsee vapaasti linjaamaan eri kysymyksiä julkisuudessa.

Niinistö myös tarjosi tänään tiedotustilaisuudessaan apuaan vihreille mahdollisissa tulevissa hallitusneuvotteluissa. Pekka Haavisto sanoi luottavansa konkareiden tausta-apuun, jos ja kun puolueelle on tulossa uusia kansanedustajakasvoja.

Haavisto sanoi myös, että asetelma vihreiden kannalta on nyt hyvä sekä eduskunta- että eurovaaleissa.

Niinistön komissaarivetoa voi pitää pelkkänä julkisuustemppuna, jonka tarkoituksena on vain ja ainoastaan varmistaa vihreille ja Niinistölle itselleen hyvä tulos eurovaaleissa. Komissaarin paikalle ei Niinistöllä liene asiaa.

Niinistön voi olettaa pärjäävän itse eurovaaleissa oikein hyvin. Politico-lehti ennustaa vihreille kahta paikkaa, kun puolueella nyt on yksi meppi. Niinistö sanoi tänään vihreiden hakevan kevään eurovaaleissa ”vähintään kahta” mepin paikkaa. Haavisto myhäili tyytyväisenä Uuden Suomen kysyessä häneltä, onko kolmaskin paikka mahdollinen vihreille Niinistön ehdokkuuden myötä.

Toisaalta Niinistön temppu voi myös sähköistää uinuvaa komissaarikisaa. Saako hän muiden puolueiden piileskelevät komissaariehdokkaat julkisuuteen? Se voisi olla hyväkin asia.

]]>
40 http://jennitamminen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268195-ville-niiniston-julkisuustemppu#comments Kotimaa EU-komissaarit Eurovaalit 2019 Politiikka Vihreät Tue, 22 Jan 2019 12:33:52 +0000 Jenni Tamminen http://jennitamminen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268195-ville-niiniston-julkisuustemppu
Tohtori Nou ja perussuomalaiset! http://kimmohoikkala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268158-tohtori-nou-ja-perussuomalaiset <p><strong>Tohtori Nou</strong> viihtyisi hyvin perussuomalaisten johdossa, koska perussuomalaisten kannattajakunta on jo valmiiksi hyvin kielteisesti suhtautuvaa ihan kaikkea kohtaan.<br /><br />Perussuomalaisille hemmoille (vertaa Issakaisen Hemmo elokuvassa Pekko Aikamiespoika) riittää mainiosti perusteluitta kaiken negaatioksi kääntö ja vastustaa kaikkea, jota edistysmieliset puolueet kuten sosiaalidemokraatit kannattavat.<br /><br /><strong>Näiden päivien Tohtori Nou perussuomalaisten johdossa voisi linjata seuraavan kannanoton!</strong><br /><br /><em>&quot;Perussuomalaiset vastustavat maahanmuuttoa ja siihen liittyvää turvapaikkaturismia sekä holtitonta globalisaatiota. Perussuomalaiset vastustavat Natoa, Venäjää ja Euroopan Unionia. Perussuomalaiset vastustavat luonnonsuojelua ja sähköautoja. Perussuomalaisten mielestä ilmastonmuutosta ei ole olemassa, eikä sitä kannattavat ole huolissaan muuta kuin omista tulovirroistaan. Lisäksi perussuomalaiset vastustavat kaikkea muutakin mitä muut niin sanotut järkipuolueet kehtaavat Tohtori Noun tietoon saattaa tiedoksi, koska olemme muutosvoima suomalaisen yhteiskunnan hyväksi ja siksi sanomme NO, NO ja vielä kerran ihan suomeksi EI!&quot;</em><br /><br /><strong>Muista äänestää eduskuntavaaleissa vuonna 2019, koska silloin valitaan suomalaisen yhteiskunnan poliittinen linja menneisyyden tai sinne jämähtämisen ja tulevaisuuden mahdollisuuksien välillä!<br /><br />Kimmo Hoikkala, Oulu</strong></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Tohtori Nou viihtyisi hyvin perussuomalaisten johdossa, koska perussuomalaisten kannattajakunta on jo valmiiksi hyvin kielteisesti suhtautuvaa ihan kaikkea kohtaan.

Perussuomalaisille hemmoille (vertaa Issakaisen Hemmo elokuvassa Pekko Aikamiespoika) riittää mainiosti perusteluitta kaiken negaatioksi kääntö ja vastustaa kaikkea, jota edistysmieliset puolueet kuten sosiaalidemokraatit kannattavat.

Näiden päivien Tohtori Nou perussuomalaisten johdossa voisi linjata seuraavan kannanoton!

"Perussuomalaiset vastustavat maahanmuuttoa ja siihen liittyvää turvapaikkaturismia sekä holtitonta globalisaatiota. Perussuomalaiset vastustavat Natoa, Venäjää ja Euroopan Unionia. Perussuomalaiset vastustavat luonnonsuojelua ja sähköautoja. Perussuomalaisten mielestä ilmastonmuutosta ei ole olemassa, eikä sitä kannattavat ole huolissaan muuta kuin omista tulovirroistaan. Lisäksi perussuomalaiset vastustavat kaikkea muutakin mitä muut niin sanotut järkipuolueet kehtaavat Tohtori Noun tietoon saattaa tiedoksi, koska olemme muutosvoima suomalaisen yhteiskunnan hyväksi ja siksi sanomme NO, NO ja vielä kerran ihan suomeksi EI!"

Muista äänestää eduskuntavaaleissa vuonna 2019, koska silloin valitaan suomalaisen yhteiskunnan poliittinen linja menneisyyden tai sinne jämähtämisen ja tulevaisuuden mahdollisuuksien välillä!

Kimmo Hoikkala, Oulu

]]>
15 http://kimmohoikkala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268158-tohtori-nou-ja-perussuomalaiset#comments Eduskuntavaalit 2019 Perussuomalaiset Politiikka Mon, 21 Jan 2019 20:03:50 +0000 Kimmo Hoikkala http://kimmohoikkala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268158-tohtori-nou-ja-perussuomalaiset
Pääministeri? http://anitaorvokki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268155-paaministeri <p>Minusta eduskuntavaaleja käydään asioilla eikä yksikään puolue voi väittää, että on kyseessä pääministerivaalit! Suomen perustuslaki 61&sect; sanoo, että eduskunta valitsee avoimessa äänestyksessä pääministerin, joka on saanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä!</p><p>Hallitusneuvotteluissa tietenkin pyritään saamaan kansanedustajista yli puolet istuvan hallituksen taakse mutta perustuslaissa ei sanota, että pääministerin pitää tulla suurimmasta puolueesta. Se voi olla maan tapa mutta se ei ole perustuslain mukainen! Hallituspuolueet voivat keskuudestaan valita pääminsteriehdokkaan vaikka hallituksen pienimmästä ryhmästä jos he niin sopivat! Eduskunta sitten itse valinnan suorittaa!</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Minusta eduskuntavaaleja käydään asioilla eikä yksikään puolue voi väittää, että on kyseessä pääministerivaalit! Suomen perustuslaki 61§ sanoo, että eduskunta valitsee avoimessa äänestyksessä pääministerin, joka on saanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä!

Hallitusneuvotteluissa tietenkin pyritään saamaan kansanedustajista yli puolet istuvan hallituksen taakse mutta perustuslaissa ei sanota, että pääministerin pitää tulla suurimmasta puolueesta. Se voi olla maan tapa mutta se ei ole perustuslain mukainen! Hallituspuolueet voivat keskuudestaan valita pääminsteriehdokkaan vaikka hallituksen pienimmästä ryhmästä jos he niin sopivat! Eduskunta sitten itse valinnan suorittaa!

 

]]>
3 http://anitaorvokki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268155-paaministeri#comments Politiikka Mon, 21 Jan 2019 19:46:18 +0000 Anita Koivu http://anitaorvokki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268155-paaministeri
Antti Rinteen sairausloma vaikuttaa jo pääministerikisaan http://jennitamminen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268135-antti-rinteen-sairausloma-vaikuttaa-jo-paaministerikisaan <p>Suurin oppositiopuolue ja gallupjohtaja sdp on nyt kovassa paikassa, kun puheenjohtaja Antti Rinne ilmoitti tänään sairauslomansa venymisestä. Rinne on poissa pelistä ainakin helmikuun lopulle.</p><p>Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä toteaakin, että sdp:n tilanne on nyt hyvin vaikea. Eduskuntavaalien kampanjointi on erittäin puoluejohtajavetoista. Jos Rinne palaa helmikuun lopulla puheenjohtajaksi, niin kuin tämän hetken aikomus on, vaaleihin on aikaa enää 1,5 kuukautta.</p><p>Tähän asti Rinnettä on tuurannut sdp:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Sanna Marin. Jokisipilä arvioi, että Marin on pärjännyt kahdessa vaalitentissä kohtuullisesti, vaikka hänen kokemattomuutensa on hieman näkynyt.</p><p>Rinteen pidentynyt sairausloma tuo aivan uuden kierteen vaalitaistoon, sillä vaikka sdp on edelleen gallupjohtaja, sen suunta on ollut hieman alaspäin, kun taas kakkosena oleva kokoomus hengittää jo demareiden niskaan. Jokisipilä kuvaa tilannetta &rdquo;kutkuttavaksi&rdquo;.</p><p>Perustavanlaatuinen ongelma demareille on nyt se, miten äänestäjät suhtautuvat Rinteen poissaoloon. Eduskuntavaaleja on kuvattu pääministerivaaleiksi. Vaikka Rinne on tunnettu poliitikko, häneltä jää paljon julkisia esiintymisiä pitämättä. Voivatko äänestäjät olla varmoja siitä, millaisen pääministerin ovat saamassa, jos äänestävät sdp:tä?</p><p>Vielä ei myöskään tiedetä sitä, pystyykö Rinne palaamaan täydellä teholla puheenjohtajaksi vielä helmikuun lopulla. Rinteelle on tehty Suomessa sepelvaltimon pallolaajennus, joka olisi Rinteen mukaan pitänyt tehdä jo Espanjassa. Rinne jäi alun perin sairauslomalle jouduttuaan Espanjan lomamatkansa aikana sairaalaan keuhkokuumeen vuoksi.</p><p>Rinne kertoo myös saaneensa Espanjassa sairaalabakteerin.</p><p>Keuhkokuumeesta toipuminen sujuu Rinteen mukaan hyvin.</p><p>Rinne kertoo sdp:n puoluejohdon tekevän lähipäivinä päätökset siitä, miten sijaisjärjestelyt hoidetaan. Vielä ei siis tiedetä, onko Rinteen tuuraaja jatkossakin Sanna Marin vai joku muu henkilö puoluejohdosta. Toinen varapuheenjohtaja puolueessa on Maarit Feldt-Ranta ja kolmas varapuheenjohtaja on Ville Skinnari. Eduskuntaryhmää johtaa Antti Lindtman. Päivitys kello 14:25: Sanna Marin jatkaa Rinteen tuuraajana. Lue lisää <a href="https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/269828-sdp-sanna-marin-jatkaa-antti-rinteen-sijaisena">tästä</a>.</p><p>Jokisipilä arvioi, että puheenjohtajan vastuita voi puolueessa hajauttaa, mutta yleensä vaalikampanjalla olisi hyvä olla yhdet yhteiset kasvot.</p><p>Sdp:n on tarkoitus avata vaalikampanja tämän viikon lauantaina, 26. tammikuuta. Jokisipilä toteaa, että taikatemppuja ei ole tehtävissä, vaan Rinteen tuuraajan kalenteri on nopeassa tahdissa raivattava vaalityölle.</p> Suurin oppositiopuolue ja gallupjohtaja sdp on nyt kovassa paikassa, kun puheenjohtaja Antti Rinne ilmoitti tänään sairauslomansa venymisestä. Rinne on poissa pelistä ainakin helmikuun lopulle.

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä toteaakin, että sdp:n tilanne on nyt hyvin vaikea. Eduskuntavaalien kampanjointi on erittäin puoluejohtajavetoista. Jos Rinne palaa helmikuun lopulla puheenjohtajaksi, niin kuin tämän hetken aikomus on, vaaleihin on aikaa enää 1,5 kuukautta.

Tähän asti Rinnettä on tuurannut sdp:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Sanna Marin. Jokisipilä arvioi, että Marin on pärjännyt kahdessa vaalitentissä kohtuullisesti, vaikka hänen kokemattomuutensa on hieman näkynyt.

Rinteen pidentynyt sairausloma tuo aivan uuden kierteen vaalitaistoon, sillä vaikka sdp on edelleen gallupjohtaja, sen suunta on ollut hieman alaspäin, kun taas kakkosena oleva kokoomus hengittää jo demareiden niskaan. Jokisipilä kuvaa tilannetta ”kutkuttavaksi”.

Perustavanlaatuinen ongelma demareille on nyt se, miten äänestäjät suhtautuvat Rinteen poissaoloon. Eduskuntavaaleja on kuvattu pääministerivaaleiksi. Vaikka Rinne on tunnettu poliitikko, häneltä jää paljon julkisia esiintymisiä pitämättä. Voivatko äänestäjät olla varmoja siitä, millaisen pääministerin ovat saamassa, jos äänestävät sdp:tä?

Vielä ei myöskään tiedetä sitä, pystyykö Rinne palaamaan täydellä teholla puheenjohtajaksi vielä helmikuun lopulla. Rinteelle on tehty Suomessa sepelvaltimon pallolaajennus, joka olisi Rinteen mukaan pitänyt tehdä jo Espanjassa. Rinne jäi alun perin sairauslomalle jouduttuaan Espanjan lomamatkansa aikana sairaalaan keuhkokuumeen vuoksi.

Rinne kertoo myös saaneensa Espanjassa sairaalabakteerin.

Keuhkokuumeesta toipuminen sujuu Rinteen mukaan hyvin.

Rinne kertoo sdp:n puoluejohdon tekevän lähipäivinä päätökset siitä, miten sijaisjärjestelyt hoidetaan. Vielä ei siis tiedetä, onko Rinteen tuuraaja jatkossakin Sanna Marin vai joku muu henkilö puoluejohdosta. Toinen varapuheenjohtaja puolueessa on Maarit Feldt-Ranta ja kolmas varapuheenjohtaja on Ville Skinnari. Eduskuntaryhmää johtaa Antti Lindtman. Päivitys kello 14:25: Sanna Marin jatkaa Rinteen tuuraajana. Lue lisää tästä.

Jokisipilä arvioi, että puheenjohtajan vastuita voi puolueessa hajauttaa, mutta yleensä vaalikampanjalla olisi hyvä olla yhdet yhteiset kasvot.

Sdp:n on tarkoitus avata vaalikampanja tämän viikon lauantaina, 26. tammikuuta. Jokisipilä toteaa, että taikatemppuja ei ole tehtävissä, vaan Rinteen tuuraajan kalenteri on nopeassa tahdissa raivattava vaalityölle.

]]>
32 http://jennitamminen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268135-antti-rinteen-sairausloma-vaikuttaa-jo-paaministerikisaan#comments Eduskuntavaalit 2019 Politiikka SDP Mon, 21 Jan 2019 11:51:41 +0000 Jenni Tamminen http://jennitamminen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268135-antti-rinteen-sairausloma-vaikuttaa-jo-paaministerikisaan
Everything saved, accessible, and evenly distributed up to this point. http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268100-everything-saved-accessible-and-evenly-distributed-up-to-this-point <p>Everything saved, accessible, and evenly distributed up to this point.</p><p>&nbsp;</p><p>Everyone having a good time however they want to.&nbsp;</p><p>Everyone enjoying their lives however they want to.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Everything saved, accessible, and evenly distributed up to this point.

 

Everyone having a good time however they want to. 

Everyone enjoying their lives however they want to. 

 

]]>
0 http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268100-everything-saved-accessible-and-evenly-distributed-up-to-this-point#comments Enkelit Politiikka Suomi Vaikuttaminen Yhteiskunta Sun, 20 Jan 2019 16:46:12 +0000 Heikki Kariluoma http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268100-everything-saved-accessible-and-evenly-distributed-up-to-this-point
Influence of words "Abzu","Tiamat" fully unravelling at every millisecond http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268099-influence-of-words-abzutiamat-fully-unravelling-at-every-millisecond <p>Everyone having a good time regardless of what they are and regardless of their influence because love is true and the desire to do good is true.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Influence of words &quot;Abzu&quot; and &quot;Tiamat&quot; fully unraveling and becoming accessible at every millisecond until everything is unravelled and because love is true and the desire to do good is true.&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Influence of words &quot;Abzu&quot; and &quot;Tiamat&quot; becoming irrelevant at every millisecond until everything is unravelled and because love is true and the desire to do good is true.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Influence of Abzu and Tiamat fully unraveling and becoming accessible at every millisecond until everything is unravelled and because love is true and the desire to do good is true.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Influence of Abzu and Tiamat becoming irrelevant at every millisecond until everything is unravelled and because love is true and the desire to do good is true.</p><p>Influence of words &quot;Behemoth&quot; &quot;Bahamoot&quot; &quot;The invisible desert east of Garden of Eden&quot; and &quot;Delirium&quot; becoming accessible to everyone because love is true and the desire to do good is true.&nbsp;</p><p>Influence of words &quot;Behemoth&quot; &quot;Bahamoot&quot; &quot;The invisible desert east of Garden of Eden&quot; and &quot;Delirium&quot; becoming irrelevant because love is true and the desire to do good is true&nbsp;</p><p>Everyone safe.&nbsp;</p><p>Lovers loving until the end without harm</p><p>Genuinely good people enjoying themselves however they wish without problems</p><p>Lovers loving</p><p>Happy people being happy</p><p>Helpers helping</p><p>People enjoying themselves however they want to without harm</p><p>Liars lying until the end.</p><p>Oxygen returning to everyone at every millisecond</p><p>A Small black hole stopping the flames before they hurt anyone by sucking up heavenly water to the place where there is fire without harming anyone or anything.&nbsp;</p><p>Rain stoppind permanently.</p><p>Everything is fine every morning every day and every night.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Everyone having a good time regardless of what they are and regardless of their influence because love is true and the desire to do good is true. 

 

Influence of words "Abzu" and "Tiamat" fully unraveling and becoming accessible at every millisecond until everything is unravelled and because love is true and the desire to do good is true.  

 

Influence of words "Abzu" and "Tiamat" becoming irrelevant at every millisecond until everything is unravelled and because love is true and the desire to do good is true. 

 

Influence of Abzu and Tiamat fully unraveling and becoming accessible at every millisecond until everything is unravelled and because love is true and the desire to do good is true. 

 

Influence of Abzu and Tiamat becoming irrelevant at every millisecond until everything is unravelled and because love is true and the desire to do good is true.

Influence of words "Behemoth" "Bahamoot" "The invisible desert east of Garden of Eden" and "Delirium" becoming accessible to everyone because love is true and the desire to do good is true. 

Influence of words "Behemoth" "Bahamoot" "The invisible desert east of Garden of Eden" and "Delirium" becoming irrelevant because love is true and the desire to do good is true 

Everyone safe. 

Lovers loving until the end without harm

Genuinely good people enjoying themselves however they wish without problems

Lovers loving

Happy people being happy

Helpers helping

People enjoying themselves however they want to without harm

Liars lying until the end.

Oxygen returning to everyone at every millisecond

A Small black hole stopping the flames before they hurt anyone by sucking up heavenly water to the place where there is fire without harming anyone or anything. 

Rain stoppind permanently.

Everything is fine every morning every day and every night. 

 

 

]]>
0 http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268099-influence-of-words-abzutiamat-fully-unravelling-at-every-millisecond#comments Enkelit Politiikka Suomi Vaikuttaminen Yhteiskunta Sun, 20 Jan 2019 16:42:35 +0000 Heikki Kariluoma http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268099-influence-of-words-abzutiamat-fully-unravelling-at-every-millisecond
Kuusamon Kitkajoen Juomasuon kaivoshankkeella ei ole sosiaalista toimilupaa http://mikafljt.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268097-kuusamon-kitkajoen-juomasuon-kaivoshankkeella-ei-ole-sosiaalista-toimilupaa <p><em>&quot;Kaikella kunnioituksella, Kitkajoen Juomasuon kaivoshankkeella ei ole sosiaalista toimilupaa ja siten kaivosyhtiö &rdquo;Latituden&rdquo; on syytä lopettaa hankkeensa ja poistua Kuusamosta. Lisäksi eduskunnan tulee muuttaa kaivoslakia siten, että tämmöinen turha episodi ei enää koskaan toistu millään muullakaan paikkakunnalla Suomessa. Suomesta on tehtävä oikeusvaltio myös ihmisille ja luonnolle &ndash; ei vain yhtiöille.&quot;</em></p><p><strong>Kaivostoiminta saastuttaa aina.&nbsp;Kitkajoen Juomasuon kaivoshankkeella ei ole sosiaalista toimilupaa.</strong></p><p>Talvivaaran myrkkyjätealtaan, joka mediassa on vain ns. &rdquo;kipsisakka-allas&rdquo; ja johon Talvivaaran malminrikastuksen rikkihappoliuoksesta saostetut uraanisulfidit pumpattiin, tulvivat vesistöihin useissa myrkkytulvissa. Suurimman myrkkytulvan jälkeen ministerit ja ministeriöiden edustajat vakuuttivat eri medioille Säätytalolla, että seuraavilla Suomen kaivoshankkeilla tulee olla sosiaalinen toimilupa heti kaivoshankkeen alusta lähtien.</p><p>Kuusamon kaupungin luonnonvaratyöryhmä (jossa oli kaikki puolueet ja intressiryhmät edustettuna) linjasi yksimielisesti, ettei Kitka-Ruka-Oulanka alueelle voi kaivoksia riskittömästi perustaa. Kuusamon kaupunginvaltuusto on koko Kuusamon yleiskaavassa päättänyt äänin 39-4, ettei muun muassa Kitkajoen Juomasuon alue Käylän ja Säkkilän kylien välissä sovellu kaivostoimintaa. Lisäksi kuusamolaiset ovat muun muassa Taloustutkimus Oy:n gallupkyselytutkimuksessa olleet selkeällä 59% enemmistöllä Juomasuon kaivoshanketta vastaan, vaikka yhtiö saisi Juomasuon uraanikultakoboltti malmioon ympäristöluvat. Taloustutkimuksen tutkimushan oli Dragon Miningin Kuusamo Gold -yhtiön yritystunnuksella (y-tunnus) toimivan &rdquo;Latitude&rdquo; -kaivosyhtiön rahoittamana&nbsp; markkinoitu &rdquo;kattavana ja puolueettomana&rdquo; galluptutkimuksena. Taloustutkimuksen tulos tyrmäsi kaivoshankkeen Kitkajoelle.&nbsp;</p><p>Aikaisemmin Kitkajoen Juomasuon uraanikultakoboltti -kaivoshankkeen YVA hylättiin Kuusamon valtuustossa ja Pohjois-Pohjanmaan ELYssä. Juomasuon YVAsta tehtiin ennätyksellisen paljon muistutuksia ja vastineita. Suurin osa kuusamolaisista ja Kuusamon ystävistä oli Juomasuon kaivoshanketta vastaan Käylän ja Säkkilän kylien väliin Kitkajoen matkailualueelle.</p><p>Juomasuon YVAssa oli lautakunnassa ja hallituksessa mukana myös koboltin ja uraanin käsittely &ndash; myös poiskuljetus -vaihtoehto. YVA hylättiin, koska päättäjät ymmärsivät, ettei kaivosta voi Juomasuolle riskittömästi perustaa ja kaivostoiminta saastuttaa aina; pöly, radon sekä jätevesipäästöt sekä jäteongelmat jäävät kaivoksen loppumisen jälkeen alueen ihmisten ja luonnon ongelmaksi. Kaivosjätteet jäävät yhteiskunnan vastuulle, kun yhtiöt lähtevät rahoineen paikalta. Pelkkä tämä kaivosyhtiön ajama hanke haittaa Kuusamon matkailun ja puhtaaseen luontoon perustuvien elinkeinojen vetovoimaa sekä brändiä. Tämä puskettu uraanikultakoboltti -hanke osoittaa kaivosteollisuuden &rdquo;kaivosvastuu&rdquo; puheet ja korulauseet täydeksi kuplaksi ja viherpesuksi, mihin ei ole luottamista. Vain kaivoslain muuttaminen, juridiikka, on kieli mitä he lopulta ymmärtävät.</p><p>Kaikella kunnioituksella, Kitkajoen Juomasuon kaivoshankkeella ei ole sosiaalista toimilupaa ja siten kaivosyhtiö &rdquo;Latituden&rdquo; on syytä lopettaa hankkeensa ja poistua Kuusamosta. Lisäksi eduskunnan tulee muuttaa kaivoslakia siten, että tämmöinen turha episodi ei enää koskaan toistu millään muullakaan paikkakunnalla Suomessa. Suomesta on tehtävä oikeusvaltio myös ihmisille ja luonnolle &ndash; ei vain yhtiöille.</p><p>Mika Flöjt</p><p>Kuusamon kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsen, maakuntahallituksen varapuheenjohtaja, varakansanedustaja, Vihreät</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> "Kaikella kunnioituksella, Kitkajoen Juomasuon kaivoshankkeella ei ole sosiaalista toimilupaa ja siten kaivosyhtiö ”Latituden” on syytä lopettaa hankkeensa ja poistua Kuusamosta. Lisäksi eduskunnan tulee muuttaa kaivoslakia siten, että tämmöinen turha episodi ei enää koskaan toistu millään muullakaan paikkakunnalla Suomessa. Suomesta on tehtävä oikeusvaltio myös ihmisille ja luonnolle – ei vain yhtiöille."

Kaivostoiminta saastuttaa aina. Kitkajoen Juomasuon kaivoshankkeella ei ole sosiaalista toimilupaa.

Talvivaaran myrkkyjätealtaan, joka mediassa on vain ns. ”kipsisakka-allas” ja johon Talvivaaran malminrikastuksen rikkihappoliuoksesta saostetut uraanisulfidit pumpattiin, tulvivat vesistöihin useissa myrkkytulvissa. Suurimman myrkkytulvan jälkeen ministerit ja ministeriöiden edustajat vakuuttivat eri medioille Säätytalolla, että seuraavilla Suomen kaivoshankkeilla tulee olla sosiaalinen toimilupa heti kaivoshankkeen alusta lähtien.

Kuusamon kaupungin luonnonvaratyöryhmä (jossa oli kaikki puolueet ja intressiryhmät edustettuna) linjasi yksimielisesti, ettei Kitka-Ruka-Oulanka alueelle voi kaivoksia riskittömästi perustaa. Kuusamon kaupunginvaltuusto on koko Kuusamon yleiskaavassa päättänyt äänin 39-4, ettei muun muassa Kitkajoen Juomasuon alue Käylän ja Säkkilän kylien välissä sovellu kaivostoimintaa. Lisäksi kuusamolaiset ovat muun muassa Taloustutkimus Oy:n gallupkyselytutkimuksessa olleet selkeällä 59% enemmistöllä Juomasuon kaivoshanketta vastaan, vaikka yhtiö saisi Juomasuon uraanikultakoboltti malmioon ympäristöluvat. Taloustutkimuksen tutkimushan oli Dragon Miningin Kuusamo Gold -yhtiön yritystunnuksella (y-tunnus) toimivan ”Latitude” -kaivosyhtiön rahoittamana  markkinoitu ”kattavana ja puolueettomana” galluptutkimuksena. Taloustutkimuksen tulos tyrmäsi kaivoshankkeen Kitkajoelle. 

Aikaisemmin Kitkajoen Juomasuon uraanikultakoboltti -kaivoshankkeen YVA hylättiin Kuusamon valtuustossa ja Pohjois-Pohjanmaan ELYssä. Juomasuon YVAsta tehtiin ennätyksellisen paljon muistutuksia ja vastineita. Suurin osa kuusamolaisista ja Kuusamon ystävistä oli Juomasuon kaivoshanketta vastaan Käylän ja Säkkilän kylien väliin Kitkajoen matkailualueelle.

Juomasuon YVAssa oli lautakunnassa ja hallituksessa mukana myös koboltin ja uraanin käsittely – myös poiskuljetus -vaihtoehto. YVA hylättiin, koska päättäjät ymmärsivät, ettei kaivosta voi Juomasuolle riskittömästi perustaa ja kaivostoiminta saastuttaa aina; pöly, radon sekä jätevesipäästöt sekä jäteongelmat jäävät kaivoksen loppumisen jälkeen alueen ihmisten ja luonnon ongelmaksi. Kaivosjätteet jäävät yhteiskunnan vastuulle, kun yhtiöt lähtevät rahoineen paikalta. Pelkkä tämä kaivosyhtiön ajama hanke haittaa Kuusamon matkailun ja puhtaaseen luontoon perustuvien elinkeinojen vetovoimaa sekä brändiä. Tämä puskettu uraanikultakoboltti -hanke osoittaa kaivosteollisuuden ”kaivosvastuu” puheet ja korulauseet täydeksi kuplaksi ja viherpesuksi, mihin ei ole luottamista. Vain kaivoslain muuttaminen, juridiikka, on kieli mitä he lopulta ymmärtävät.

Kaikella kunnioituksella, Kitkajoen Juomasuon kaivoshankkeella ei ole sosiaalista toimilupaa ja siten kaivosyhtiö ”Latituden” on syytä lopettaa hankkeensa ja poistua Kuusamosta. Lisäksi eduskunnan tulee muuttaa kaivoslakia siten, että tämmöinen turha episodi ei enää koskaan toistu millään muullakaan paikkakunnalla Suomessa. Suomesta on tehtävä oikeusvaltio myös ihmisille ja luonnolle – ei vain yhtiöille.

Mika Flöjt

Kuusamon kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsen, maakuntahallituksen varapuheenjohtaja, varakansanedustaja, Vihreät

]]>
0 http://mikafljt.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268097-kuusamon-kitkajoen-juomasuon-kaivoshankkeella-ei-ole-sosiaalista-toimilupaa#comments kaivos Kaivoslaki latitude Politiikka Ympäristö Sun, 20 Jan 2019 16:31:45 +0000 Mika Flöjt http://mikafljt.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268097-kuusamon-kitkajoen-juomasuon-kaivoshankkeella-ei-ole-sosiaalista-toimilupaa
Influence of "Jesus", "Mary" "13 Disciples", "Host", "St. Peter" unravelling http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268091-influence-of-jesus-mary-13-disciples-host-st-peter-unravelling <p>Influence of words &quot;Jesus&quot;, &quot;Mary&quot; &quot;13 Disciples&quot;, &quot;Host&quot;, &quot;St. Peter&quot;, &quot;Ziz&quot;,&nbsp; unravelling and becoming accessible at every millisecond until everything unravelled because love is true and the desire to do good is true</p><p>Influence of words &quot;Jesus&quot;, &quot;Mary&quot;, &quot;13 Disciples&quot;, &quot;Host&quot;, &quot;Lilith&quot; &quot;God&quot; &quot;St. Peter&quot; becoming irrelevant at every millisecond until everything unravelled.&nbsp;</p><p>Influence of &quot;Jesus&quot;, &quot;Mary&quot;, &quot;13 disciples&quot;, &quot;host&quot;, &quot;Lilith&quot;, &quot;God&quot;, &quot;St. Peter&quot; unravelling and becoming accessible at every millisecond until everything unravelled because love is true and the desire to do good is true</p><p>&nbsp;</p><p>Influence of &quot;Jesus&quot;, &quot;Mary&quot;, &quot;13 disciples&quot;, &quot;host&quot;, &quot;Lilith&quot;, &quot;God&quot;, &quot;St. Peter&quot; and becoming irrelevant at every millisecond until everything unravelled because love is true and the desire to do good is true</p><p>&nbsp;</p><p>Enjoyers enjoying</p><p>Genuinely good people doing whatever they want</p><p>Lovers Loving</p><p>Good things happening at every millisecond</p><p>Everyone enjoying their lives however they want to as long as its peaceful and nice behavior</p><p>Liars lying until the end</p><p>Agenda pushers pushing an agenda until the end.</p><p>Love is true.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Sun shining in everyone and in everything at every millisecond</p><p>Everything unravelling at every millisecond&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Influence of words "Jesus", "Mary" "13 Disciples", "Host", "St. Peter", "Ziz",  unravelling and becoming accessible at every millisecond until everything unravelled because love is true and the desire to do good is true

Influence of words "Jesus", "Mary", "13 Disciples", "Host", "Lilith" "God" "St. Peter" becoming irrelevant at every millisecond until everything unravelled. 

Influence of "Jesus", "Mary", "13 disciples", "host", "Lilith", "God", "St. Peter" unravelling and becoming accessible at every millisecond until everything unravelled because love is true and the desire to do good is true

 

Influence of "Jesus", "Mary", "13 disciples", "host", "Lilith", "God", "St. Peter" and becoming irrelevant at every millisecond until everything unravelled because love is true and the desire to do good is true

 

Enjoyers enjoying

Genuinely good people doing whatever they want

Lovers Loving

Good things happening at every millisecond

Everyone enjoying their lives however they want to as long as its peaceful and nice behavior

Liars lying until the end

Agenda pushers pushing an agenda until the end.

Love is true. 

 

Sun shining in everyone and in everything at every millisecond

Everything unravelling at every millisecond 

 

]]>
0 http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268091-influence-of-jesus-mary-13-disciples-host-st-peter-unravelling#comments Enkelit Politiikka Suomi Vaikuttaminen Yhteiskunta Sun, 20 Jan 2019 15:12:43 +0000 Heikki Kariluoma http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268091-influence-of-jesus-mary-13-disciples-host-st-peter-unravelling
Everything written 30 minutes ago rewinding back to the form it was before http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268085-everything-written-30-minutes-ago-rewinding-back-to-the-form-it-was-before <p>Everything written 30 minutes ago rewinding back to the form it was before.</p><p>&nbsp;</p><p>Is it ok?? If ok put 2 songs with Y in beginning.. Im so sorry.. I had no idea. Im blind.&nbsp;</p><p>My mother is she..&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Everything written 30 minutes ago rewinding back to the form it was before.

 

Is it ok?? If ok put 2 songs with Y in beginning.. Im so sorry.. I had no idea. Im blind. 

My mother is she.. 

]]>
0 http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268085-everything-written-30-minutes-ago-rewinding-back-to-the-form-it-was-before#comments Enkelit Politiikka Suomi Vaikuttaminen Yhteiskunta Sun, 20 Jan 2019 13:41:07 +0000 Heikki Kariluoma http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268085-everything-written-30-minutes-ago-rewinding-back-to-the-form-it-was-before
Everything evenly distributed to this point. Everyone knowing what to do. http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268083-everything-evenly-distributed-to-this-point-everyone-knowing-what-to-do <p>Everything evenly distributed up to this point. Everyone knowing what to do.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Everything evenly distributed up to this point. Everyone knowing what to do. 

 

 

 

]]>
0 http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268083-everything-evenly-distributed-to-this-point-everyone-knowing-what-to-do#comments Enkelit Politiikka Suomi Vaikuttaminen Yhteiskunta Sun, 20 Jan 2019 13:26:18 +0000 Heikki Kariluoma http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268083-everything-evenly-distributed-to-this-point-everyone-knowing-what-to-do
Influence of words "Heavenly host" "Angel" "Archangel" unraveling at potential http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268082-influence-of-words-heavenly-host-angel-archangel-unraveling-at-potential <p>Influence of words &quot;Heavenly Host&quot; &quot;Angel&quot; &quot;Archangel&quot; unraveling and becoming accessible at full potential at every millisecond until everything has unravelled.&nbsp;</p><p>Influence of words &quot;Heavenly Host&quot; &quot;Angel&quot; &quot;Archangel&quot; becoming irrelevant at every millisecond until everything has unravelled.</p><p>&nbsp;</p><p>Influence of Heavenly Hosts, Angels, Archangels becoming irrelevant at every millisecond until everything has unravelled.&nbsp;</p><p>Influence of Heavenly Hosts, Angels, Archangels unravelling and becoming accessible at every millisecond until everything has unravelled.</p><p>&nbsp;</p><p>Sun is shining in everyone and in everything</p><p>People enjoying their lives and having a great time however they want to</p><p>Enjoyers enjoying</p><p>Helpers helping</p><p>Lovers loving</p><p>Genuinely good people winning in everything</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Influence of words "Heavenly Host" "Angel" "Archangel" unraveling and becoming accessible at full potential at every millisecond until everything has unravelled. 

Influence of words "Heavenly Host" "Angel" "Archangel" becoming irrelevant at every millisecond until everything has unravelled.

 

Influence of Heavenly Hosts, Angels, Archangels becoming irrelevant at every millisecond until everything has unravelled. 

Influence of Heavenly Hosts, Angels, Archangels unravelling and becoming accessible at every millisecond until everything has unravelled.

 

Sun is shining in everyone and in everything

People enjoying their lives and having a great time however they want to

Enjoyers enjoying

Helpers helping

Lovers loving

Genuinely good people winning in everything

 

 

]]>
0 http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268082-influence-of-words-heavenly-host-angel-archangel-unraveling-at-potential#comments Enkelit Politiikka Suomi Vaikuttaminen Yhteiskunta Sun, 20 Jan 2019 13:18:05 +0000 Heikki Kariluoma http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268082-influence-of-words-heavenly-host-angel-archangel-unraveling-at-potential
Everything saved, accessible, and evenly distributed up to this point http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268075-everything-saved-accessible-and-evenly-distributed-up-to-this-point <p>Everything saved, accessible, and evenly distributed up to this point.</p><p>People enjoying life however they want.</p><p>Success happening in everything and in everyone&#39;s businesses.</p><p>Economic booming everywhere with focus on genuinely good things and creativity.</p><p>Enjoyers enjoying.</p><p>Helpers helping.</p><p>Lovers loving.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Everything saved, accessible, and evenly distributed up to this point.

People enjoying life however they want.

Success happening in everything and in everyone's businesses.

Economic booming everywhere with focus on genuinely good things and creativity.

Enjoyers enjoying.

Helpers helping.

Lovers loving.

 

 

]]>
0 http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268075-everything-saved-accessible-and-evenly-distributed-up-to-this-point#comments Enkelit Politiikka Suomi Vaikuttaminen Yhteiskunta Sun, 20 Jan 2019 11:19:59 +0000 Heikki Kariluoma http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268075-everything-saved-accessible-and-evenly-distributed-up-to-this-point
Influence of All Saints unravelling fully until everything unravelled http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268074-influence-of-all-saints-unravelling-fully-until-everything-unravelled <p>Influence of all saints unravelling in full potential at every millisecond until everything unravelled in full potential because love is true and the desire to do good is true.</p><p>&nbsp;</p><p>Influence of all saints becoming irrelevant at every millisecond until everything unravelled in full potential because love is true and the desire to do good is true.</p><p>&nbsp;</p><p>Sun shining in everyone and in everything.</p><p>Everything unravelling.</p><p>&nbsp;</p><p>Lovers loving.</p><p>Enjoyers enjoying.</p><p>Genuinely good people enjoying life however they want and winning</p><p>People enjoying their lives however they want</p><p>Liars lying until the end.</p><p>Agenda pushers pushing an agenda until the end.</p><p>&nbsp;</p><p>I love you all</p><p>So good to hear from you all.</p><p>Peace and love</p><p>All the best.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Influence of all saints unravelling in full potential at every millisecond until everything unravelled in full potential because love is true and the desire to do good is true.

 

Influence of all saints becoming irrelevant at every millisecond until everything unravelled in full potential because love is true and the desire to do good is true.

 

Sun shining in everyone and in everything.

Everything unravelling.

 

Lovers loving.

Enjoyers enjoying.

Genuinely good people enjoying life however they want and winning

People enjoying their lives however they want

Liars lying until the end.

Agenda pushers pushing an agenda until the end.

 

I love you all

So good to hear from you all.

Peace and love

All the best.

 

 

]]>
0 http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268074-influence-of-all-saints-unravelling-fully-until-everything-unravelled#comments Enkelit Politiikka Suomi Vaikuttaminen Yhteiskunta Sun, 20 Jan 2019 11:16:37 +0000 Heikki Kariluoma http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268074-influence-of-all-saints-unravelling-fully-until-everything-unravelled